Diplomová práce

Témata diplomových prací

Pro svou diplomovou práci si můžete vybrat některé z témat, která nabízejí jednotliví vyučující nebo navrhnout nové vlastní téma. Kromě vyučujících, jež působí na programu EKS, se můžete podle oblasti svého zájmu obracet se žádostí o vedení práce také na vyučující z jiných pracovišť a oborů. V takovém případě doporučujeme poradit se o výběru vedoucí/ho s garantem studijního programu doc. Jakubem Češkou.


Požadavky vyučujících

doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.

Mgr. Vít Gvoždiak, Ph.D.

doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.

Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D.

Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.

Mgr. Martin Švantner, Ph.D.

Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.


Registrace tématu diplomové práce

Téma diplomové práce je vhodné rozmýšlet a konzultovat s vedoucí/m od druhého semestru studia. Ve druhém semestru je studujícím zapsána první část semináře k diplomové práci, přičemž na konci daného semestru se doporučuje provést registraci tématu diplomové práce v SIS. Téma práce lze registrovat i později během studia, je ale nutné počítat s tím, že k obhajobě práce je v souladu s opatřením děkanky možné

přistoupit nejdříve půl roku po registraci tématu.


Ve chvíli, kdy jste dohodnutí s vedoucí/m a chcete si téma práce nechat závazně zaregistrovat, je třeba vyplnit registrační formulář a zaslat jej emailem tajemníkovi či tajemnici programu v kopii s vedoucí/m, která/ý následně potvrdí, že s vedením vaší práce a navrhovaným projektem souhlasí. Pro potřeby absolvování Diplomního semináře I. přidejte do kopie také vyučující kurzu.


Formální úprava práce

Formální náležitosti práce stanovují fakultní Pravidla pro vypisování, evidenci, odevzdávání a zveřejňování kvalifikačních prací.

Další doporučení ohledně technické úpravy práce najdete zde.


Odevzdání práce

V závislosti na tom, v jakém období chcete práci obhajovat, je nutné ji s předstihem odevzdat dle termínu stanoveného harmonogramem akademického roku. Do tohoto data je také potřeba se k obhajobě přihlásit v SIS a odevzdat tajemnici či tajemníkovi programu podepsanou přihlášku k obhajobě.


Rozhodující je včasné odevzdání elektronické verze práce ve formátu PDF/A prostřednictvím SIS. Tam si po přihlášení najdete své téma práce, vyplníte klíčová slova, můžete ještě opravit název tak, aby korespondoval s názvem finální verze práce, vložíte zvlášť český a anglický abstrakt a řešení práce a kliknete na tlačítko „odevzdat“. V SIS požádáte také o kontrolu plagiátorství a její výsledek se tam uloží.


Více viz Návod konverzi dokumentů do formátu PDF/A a vložení práce do SIS.


Do týdne po odevzdání elektronické verze práce byste měli odevzdat také listinnou podobu práce. V příslušném období pro odevzdávání prací budou za tímto účelem vypsané mimořádné úřední hodiny v kanceláři programu. Standardně se odevzdává jeden svazek ve formátu A4. Doporučujeme tisknout oboustranně a použít měkkou vazbu. Tištená a elektronická verze práce musí být po obsahové stránce identické.


Obhajoba

K obhajobě diplomové práce se hlásíte v SIS nejpozději do termínu stanoveného harmonogramem akademického roku. Období pro konání obhajob je taktéž stanoveno. Přesný termín obhajoby se dozvíte nejpozději 2 týdny před konáním obhajoby. Nejpozději tři pracovní dny před obhajobou budete mít v SIS nahrány posudky od vedoucí/ho a oponenta/ky diplomové práce.


Podmínkou pro konání obhajoby je splnění všech předchozích studijních povinností. Můžete k ní tedy přistoupit až poté, co jste:


  • absolvovali všechny povinné předměty a získali dostatečný počet kreditů za povinně volitelné předměty

  • získali 120 kreditů celkem

  • splnili obě předchozí státní zkoušky


Průběh obhajoby: Nejprve vás předseda nebo předsedkyně komise vás vyzve, abyste představili téma své diplomové práce, krátce tedy pohovoříte o tom, čím jste se ve své práci zabývali. Poté jsou přečteny posudky a vy dostanete prostor na ně reagovat. Následně se otevírá diskuse, kdy má komise možnost klást upřesňující dotazy. Je-li diskuze u konce, budete vyzváni, abyste na chvíli opustili místnost. Komise se poradí o hodnocení, pak vás opět zavolá a sdělí vám jak známku za obhajobu, tak celkovou známku podle výsledku všech tří částí státní zkoušky (2 odborné zkoušky + obhajoba). Toto hodnocení je akademické, není tedy nárok na přesný aritmetický průměr ze získaných známek. Úspěšnou obhajobou diplomové práce absolvujete své magisterské studium.

Poslední změna: 19. prosinec 2023 17:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program EKS

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář 2.19


doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

garant studijního programu


tajemnice


Stránka EKS na Facebooku


Jak k nám