Diplomová práce

Podmínkou úspěšného zakončení studia a odevzdání a obhájení diplomové práce. Téma své diplomové práce je vhodné rozmýšlet a vedoucího vybírat v průběhu druhého semestru studia. Ve třetím semestru je studentům zapsána první část semináře k diplomové práci, na kterém již pracují s vybraným tématem. V průběhu třetího semestru si také musí nechat téma své práce zaregistrovat - vypsat ve studijním systému (asi tak v polovině listopadu). Zaregistrované téma je podmínkou splnění diplomího semináře. Postup registrace je následovný: vyplníte formulář pro registraci tématu diplomové práce, pošlete ho emailem tajemnici v elektronické podobě a zároveň ho odevzdáte v papírové podobě se svým podpisem a podpisem vedoucího práce. Odevzdání je možné buď osobně tajemnici v úředních hodinách, nebo ho můžete vhodit do bílé poštovní schránky katedry, kterou najdete zhruba uprostřed naší dlouhé chodby naproti výklenku s kopírkou. Následně se sejdou vyučující z katedry, kteří projdou všechna odevzdaná témata, aby se zamezilo tomu, že někdo si vybral takové téma, které už bylo jednou zpracované u jiného vedoucího apod., opřipomínkují je, eventuelně vrátí k přepracování, přijatá témata jsou pak vložena do studijního systému.


Odevzdávání diplomových prací

V průběhu dalších měsíců pracujete na své diplomové práci a plníte zbylé studijní povinnosti. V moodle si také pročtěte pokyny pro vypracování diplomové práce, dozvíte se, jak má vypadat formální úprava, i další nezbytnosti. Poté, co máte splněny všechny, tj.:

  • splněny všechny povinné předměty a dostatečný počet kreditů za povinně volitelné předměty,

  • získali jste 120 kreditů celkem,

  • a máte hotové obě státní zkoušky,

můžete odevzdat i svou diplomovou práci do nejbližšího termínu stanoveného harmonogramem akademického roku (do tohoto data je také nutné se k obhajobě přihlásit!)


Diplomová práce se odevzdává na katedře (1x knižní vazba s potiskem na deskách, 1x termo- či jiná obyčejná vazba, ale prosíme raději ne kroužková) spolu se závaznou přihláškou ke státní závěrečné zkoušce (k vytisknutí v SIS v modulu "Státní závěrečné zkoušky"). Elektronická verze práce ve formátu PDF/A se odevzdává v SISu. Tam si po přihlášení najdete své téma práce, vyplníte klíčová slova, můžete ještě opravit název tak, aby korespondoval s názvem na vytištěné a svázané práci, vložíte zvlášť český a anglický abstrakt a řešení práce a kliknete na tlačítko odevzdat. V SISu požádáte také o kontrolu plagiátorství, výsledek se v SISu uloží. Za včas odevzdanou práci se počítá pouze ta, u které budou v termínu odevzdány obě verze, ty musí být identické! Nejdříve tedy nahrajete elektronickou verzi do systému a její uložení bude zkontrolováno při odevzdání verzí tištěných, rovněž bude zkontrolováno splnění studijních povinností. Návod konverzi dokumentů do formátu PDF/A naleznete zde, a návod na vložení práce do SISu je k dispozici zde. Ve studijním systému také zkontrolujte, zda máte aktuální korespondenční adresu, na kterou studijní odd. pošle pozvánku na promoci.


Obhajoba diplomové práce

K obhajobě diplomové práce se hlásíte v SIS nejpozději do termínu stanoveného harmonogramem akademického roku. Období pro konání obhajob je taktéž stanoveno. Přesný termín obhajoby se dozvíte nejpozději 2 týdny před konáním obhajoby. Nejpozději tři pracovní dny před obhajobou budete mít v SISu nahrány posudky od vedoucího a oponenta diplomové práce.


Obhajoba pak proběhne následovně: předseda komise vás vyzve, abyste představili téma své diplomové práce, krátce tedy pohovoříte o tom, čím jste se ve své práci zabývali, zatím se ještě nevyjadřujete k posudkům. Posudky jsou přečteny až po tomto vašem uvedení tématu, pak přichází vaše reakce. Poté, co se s posudky vypořádáte (přijmete nebo odmítnete jednotlivé výtky), se otevírá diskuse, kdy mají členové komise možnost klást upřesňující dotazy a vy můžete opět reagovat. Je-li diskuze u konce, předseda komise vás vyzve, abyste na chvíli opustili místnost, komise se poradí o hodnocení, pak vás předseda opět zavolá a sdělí vám výsledek jak za obhajobu, tak celkovou známku podle výsledku všech tří částí státní zkoušky (2 odborné zkoušky + obhajoba). Toto hodnocení je akademické, není tedy nárok na přesný aritmetický průměr ze získaných známek. Obhájením své DP jste úspěšně zakončili studium. Už vás čeká jen slavností promoce v Karolinu, na kterou vám přijde pozvánka ze studijního oddělení (poštou i emailem).
Poslední změna: 6. prosinec 2018 14:40 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra elektronické kultury a sémiotiky

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


tel.č. 220 172 427

(tajemník katedry)


Jak k nám