Diplomová práce

Podmínkou úspěšného zakončení studia a odevzdání a obhájení diplomové práce. Téma své diplomové práce je vhodné rozmýšlet a vedoucího vybírat v průběhu druhého semestru studia. Ve třetím semestru je studentům zapsána první část semináře k diplomové práci, na kterém již pracují s vybraným tématem. V průběhu třetího semestru si také musí nechat téma své práce zaregistrovat - vypsat ve studijním systému (asi tak v polovině listopadu). Zaregistrované téma je podmínkou splnění diplomího semináře. Postup registrace je následovný: Vyplníte formulář pro registraci tématu diplomové práce, pošlete ho emailem tajemníkovi v elektronické podobě (ideálně ve formátu .docx) a zároveň ho odevzdáte v papírové podobě se svým podpisem a podpisem vedoucího práce.


Témata diplomových prací

Pro svou diplomovu práci si můžete vybrat některé z témat, která nabízejí jednotliví vyučující. Můžete se případně domluvit na pozměnění tématu nebo také si můžete téma vymyslet úplně sami. Kromě vyučujících z navazujícího magisterského programu Elektronická kultura a sémiotika Vám se můžete podle oblasti svého zájmu obracet se žádosti o vedení Vaší diplomové práce také na vyučující z jiných pracovišť a oborů FHS. V takovém případě doporučujeme poradit se o výběru s garantem studijního programu doc. Jakubem Češkou.


Požadavky vyučujících

doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.

doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.

Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D.

Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.

Mgr. Martin Švantner, Ph.D.

Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.


Odevzdávání diplomových prací

V průběhu dalších měsíců pracujete na své diplomové práci a plníte zbylé studijní povinnosti. V moodle si také pročtěte pokyny pro vypracování diplomové práce, dozvíte se, jak má vypadat formální úprava, i další nezbytnosti. Poté, co máte splněny všechny, tj.:

  • splněny všechny povinné předměty a dostatečný počet kreditů za povinně volitelné předměty,

  • získali jste 120 kreditů celkem,

  • a máte hotové obě státní zkoušky,

můžete odevzdat i svou diplomovou práci do nejbližšího termínu stanoveného harmonogramem akademického roku (do tohoto data je také nutné se k obhajobě přihlásit!)


Diplomová práce se odevzdává (2x termo- či jiná obyčejná vazba) spolu se závaznou přihláškou ke státní závěrečné zkoušce (k vytisknutí v SIS v modulu "Státní závěrečné zkoušky"). Elektronická verze práce ve formátu PDF/A se odevzdává v SISu. Tam si po přihlášení najdete své téma práce, vyplníte klíčová slova, můžete ještě opravit název tak, aby korespondoval s názvem na vytištěné a svázané práci, vložíte zvlášť český a anglický abstrakt a řešení práce a kliknete na tlačítko odevzdat. V SISu požádáte také o kontrolu plagiátorství, výsledek se v SISu uloží. Za včas odevzdanou práci se počítá pouze ta, u které budou v termínu odevzdány obě verze, ty musí být identické! Nejdříve tedy nahrajete elektronickou verzi do systému a její uložení bude zkontrolováno při odevzdání verzí tištěných, rovněž bude zkontrolováno splnění studijních povinností. Návod konverzi dokumentů do formátu PDF/A naleznete zde, a návod na vložení práce do SISu je k dispozici zde. Ve studijním systému také zkontrolujte, zda máte aktuální korespondenční adresu, na kterou studijní odd. pošle pozvánku na promoci.


Obhajoba diplomové práce

K obhajobě diplomové práce se hlásíte v SIS nejpozději do termínu stanoveného harmonogramem akademického roku. Období pro konání obhajob je taktéž stanoveno. Přesný termín obhajoby se dozvíte nejpozději 2 týdny před konáním obhajoby. Nejpozději tři pracovní dny před obhajobou budete mít v SISu nahrány posudky od vedoucího a oponenta diplomové práce.


Obhajoba pak proběhne následovně: předseda komise vás vyzve, abyste představili téma své diplomové práce, krátce tedy pohovoříte o tom, čím jste se ve své práci zabývali, zatím se ještě nevyjadřujete k posudkům. Posudky jsou přečteny až po tomto vašem uvedení tématu, pak přichází vaše reakce. Poté, co se s posudky vypořádáte (přijmete nebo odmítnete jednotlivé výtky), se otevírá diskuse, kdy mají členové komise možnost klást upřesňující dotazy a vy můžete opět reagovat. Je-li diskuze u konce, předseda komise vás vyzve, abyste na chvíli opustili místnost, komise se poradí o hodnocení, pak vás předseda opět zavolá a sdělí vám výsledek jak za obhajobu, tak celkovou známku podle výsledku všech tří částí státní zkoušky (2 odborné zkoušky + obhajoba). Toto hodnocení je akademické, není tedy nárok na přesný aritmetický průměr ze získaných známek. Obhájením své DP jste úspěšně zakončili studium. Už vás čeká jen slavností promoce v Karolinu, na kterou vám přijde pozvánka ze studijního oddělení (poštou i emailem).
Poslední změna: 9. říjen 2020 10:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Mgr. Jakub Kapičiak

tajemník katedry

Úřední hodiny


Stránka na Facebooku


Jak k nám