Diplomová práce


Podmínkou úspěšného zakončení studia je odevzdání a obhájení diplomové práce. Téma diplomové práce je vhodné rozmýšlet a konzultovat s vedoucí/m v průběhu druhého semestru studia. Ve druhém semestru je studujícím zapsána první část semináře k diplomové práci. Na konci druhého semestru se registruje téma diplomové práce v SIS (diplomové práce je možné obhajovat nejdříve půl roku po registraci tématu). Postup registrace je následovný: Po konzultaci s vedoucí/m práce vyplníte formulář pro registraci tématu diplomové práce (projekt diplomové práce), zašlete jej emailem tajemníkovi či tajemnici v kopii s vedoucí/m, která/ý následně potvrdí, že s vedením vaší práce a navrhovaným projektem souhlasí.. Pro potřeby Diplomního semináře I. přidejte do kopie také vyučující kurzu.


Témata diplomových prací

Pro svou diplomovou práci si můžete vybrat některé z témat, která nabízejí jednotliví vyučující. Můžete se případně domluvit na pozměnění tématu, nebo také můžete navrhnout nové vlastní téma. Kromě vyučujících z navazujícího magisterského programu Elektronická kultura a sémiotika se můžete podle oblasti svého zájmu obracet se žádosti o vedení práce také na vyučující z jiných pracovišť a oborů FHS. V takovém případě doporučujeme poradit se o výběru s garantem studijního programu doc. Jakubem Češkou.


Požadavky vyučujících

doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.

Mgr. Vít Gvoždiak, Ph.D.

doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.

Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D.

Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.

Mgr. Martin Švantner, Ph.D.

Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.


Odevzdávání diplomových prací

V průběhu dalších měsíců pracujete na své diplomové práci a plníte zbylé studijní povinnosti. V moodle si také pročtěte pokyny pro vypracování diplomové práce, kde se dozvíte, jak má vypadat formální úprava práce, i další nezbytnosti. Diplomovou práci můžete odevzdat poté, co máte splněny všechny povinnosti, tj.:


  • absolvovali jste všechny povinné předměty a získali dostatečný počet kreditů za povinně volitelné předměty,

  • získali jste 120 kreditů celkem,

  • máte hotové obě státní zkoušky,

V závislosti na tom, v jakém období chcete práci obhajovat, je nutné ji s předstihem odevzdat dle termínu stanoveného harmonogramem akademického roku (do tohoto data je také potřeba se k obhajobě přihlásit v SISu.)


Před obhajobou se odevzdává pouze elektronická verze práce ve formátu PDF/A prostřednictvím SIS. Tam si po přihlášení najdete své téma práce, vyplníte klíčová slova, můžete ještě opravit název tak, aby korespondoval s názvem finální verze práce, vložíte zvlášť český a anglický abstrakt a řešení práce a kliknete na tlačítko „odevzdat“. V SISu požádáte také o kontrolu plagiátorství a její výsledek se tam uloží. Návod konverzi dokumentů do formátu PDF/A naleznete zde, a návod na vložení práce do SISu je k dispozici zde. Ve studijním systému také zkontrolujte, zda máte aktuální korespondenční adresu, na kterou vám po úspěšné obhajobě studijní oddělení pošle pozvánku na promoci.


Vytištenou verzi práce (1x termo- či jiná obyčejná vazba) spolu se závaznou přihláškou ke státní závěrečné zkoušce (k vytisknutí v SIS v modulu „Státní závěrečné zkoušky“) odevzdáte komisi v den obhajoby. Tištěná verze práce a verze odevzdaná v SIS musí být identické!


Obhajoba diplomové práce

K obhajobě diplomové práce se hlásíte v SIS nejpozději do termínu stanoveného harmonogramem akademického roku. Období pro konání obhajob je taktéž stanoveno. Přesný termín obhajoby se dozvíte nejpozději 2 týdny před konáním obhajoby. Nejpozději tři pracovní dny před obhajobou budete mít v SISu nahrány posudky od vedoucí/ho a oponenta/ky diplomové práce.


Obhajoba pak proběhne následovně: předseda nebo předsedkyně komise vás vyzve, abyste představili téma své diplomové práce, krátce tedy pohovoříte o tom, čím jste se ve své práci zabývali, zatím se ještě nevyjadřujete k posudkům. Posudky jsou přečteny až po tomto vašem uvedení tématu, pak přichází vaše reakce. Poté, co se s posudky vypořádáte (přijmete nebo odmítnete jednotlivé výtky), se otevírá diskuse, kdy má komise možnost klást upřesňující dotazy a vy můžete opět reagovat. Je-li diskuze u konce, předseda/kyně komise vás vyzve, abyste na chvíli opustili místnost, komise se poradí o hodnocení, pak vás opět zavolá a sdělí vám výsledek jak za obhajobu, tak celkovou známku podle výsledku všech tří částí státní zkoušky (2 odborné zkoušky + obhajoba). Toto hodnocení je akademické, není tedy nárok na přesný aritmetický průměr ze získaných známek. Obhájením své DP jste úspěšně zakončili studium. Už vás čeká jen slavností promoce v Karolinu, na kterou vám přijde pozvánka ze studijního oddělení (poštou i e-mailem).

Poslední změna: 11. duben 2022 17:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program EKS

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář 2.19


doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

garant studijního programu


tajemnice


Stránka EKS na Facebooku


Jak k nám