Mgr. Martin Švantner, Ph.D.


Jedná se o široce pojaté okruhy, v rámci nichž můžete vždy specifikovat svůj záměr.


Sémiotika a rétorika (vztah sémiotiky rétoriky, média a teorie argumentace, rétorika a ideologie jako součást elektronické kultury, antická a nová rétorika, persuasivní diskurs)


Sémiotika a kritické teorie médií (teorie a praxe propagandy, spin doctoring, agenda setting - teorie a praxe, agenda setting v prostředí web 2.0, sémiotika masové komunikace, od Frankfurtské školy k nové kritice)


Sémiotika a filosofie (pragmatismus, strukturalismus, problém smyslu, problém diference, filosofie jazyka a sémiotika)


Problémy diskursivní analýzy (Fairclough vs. Foucault, motivace diskursivní analýzy, diskursivní analýza a nová rétorika)


Sémiotika a filosofie hudby (jazz, hudební struktura, teorie zápisu, improvizace, performativita, hudba a nová media)


„Pozdní“ Michel Foucault (Foucault a íránská revoluce, hermeneutika subjektu, moc a techniky utváření já, heterotopie a utopie)


Problémy historiografie sémiotiky (historiografie znakové produkce jako sémiotický problém)


Požadavky na studenty:

Vážení studující, pokud chcete, abych vedl Vaši závěrečnou práci, je nutné splnit několik následujících podmínek:


0. Schopnost číst minimálně v jednom světovém jazyce.

1. Sdělte mi, proč Vás téma zajímá

2. Předložte synapsi, v které zdůvodníte:

a) čím konkrétně se chcete zabývat,

b) shrňte, co již o tématu víte z literatury a připojte rešerši bibliografie ,

c) stanovte si alespoň předběžně základní hypotézu práce,

d) vyberte si vhodný postup, metodu, jak dané téma chcete zpracovat a zdůvodněte to.

3. Navrhněte termíny, kdy budou jednotlivé části práce hotovy.

4. Pokud se dohodneme na tom, že práci budu vést, očekávám od Vás do měsíce rozvrh práce, ve kterém představíte:

a) osnovu práce,

b) nástin kapitol a podkapitol,

c) hlavní hypotézu a teze práce,

d) kompletní rešerši literatury k tématu.


Důležité je dodat, že pokud mi hotový text bez řádné domluvy nedodáte čtrnáct dnů před datem odevzdání, nedoporučím práci k obhajobě. Tzn., očekávám, že mě od podání projektu budete pravidelně informovat (záleží na dohodnutém itineráři) o svém pokroku při psaní práce. Pokud výše zmíněná pravidla budete zachovávat, udělám vše pro to, abych se v maximální možné míře mohl věnovat Vám a Vaší práci.

Poslední změna: 8. duben 2020 09:59 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Mgr. Marie Zetová

tajemnice studijního programu Elektronická kultura a sémiotika


Stránka na Facebooku


Jak k nám