Literární věda

Literatura a literární věda tvoří jednu z os magisterského programu Elektronická kultura a sémiotika. Podobně jako rétorika, též literární věda pojednává literaturu jako určitý typ komponované promluvy. Autor tvoří svého čtenáře specifickým vypravěčským gestem. Emoční odezva na dílo je dána autorskou strategií, nikoli životním a emočním zakotvením konkrétního čtenáře. Literární dílo je tudíž v jistém ohledu strojem na emoce a na zdánlivě racionální přesvědčení. K tomu, abychom mohli vnímat literaturu jako specifický diskurs, je zapotřebí všímat si jeho formální výstavby (Strukturální poetika vyprávění). Literárně teoretické zakotvení se rozbíhá tradičně humanitním směrem (Umění řeči a řeč umění - Platón, Aristoteles či Latinská rétorika), ale též ve směru aplikace naratologického přístupu na texty nefikční povahy (Narativita v nefikčních žánrech).


Právě důraz na přesvědčivost literárního díla, které však není jako literární chápáno, odkazuje Barthesova mediální sémiotika (Barthes: sociální mytologie, struktura, text). Příklad Barthesových mytologií nás zase vrací k nutnosti seznámit se s literárním kánonem, bez něhož nemůžeme analýzu aktuálních mediálních sdělení fundovaně provádět. Ať již jde o zásadní zakotvení kultury v knize knih (Bible jako velký kód literatury), nebo v její modernější podobě v románové tradici (Kapitoly z teorie románu).


Je tedy zjevné, že bez četby literárních děl, bez jejího teoretického zakotvení v naratologii a v sémiotice, ale ani bez důrazu na tradiční humanitní zřetel a komparatistickou perspektivu, nelze netriviálně interpretovat současnou mediální komunikaci. Jakkoliv se však tato osa magisterského programu cele a komplexně zaměřuje na verbální podobu komunikace, nachází svojí komplementární perspektivu ve vizuální Mytopoetice digitálního věku. Průsečíkem verbálního a vizuálního aspektu mediálního sdělení je pak specificky pojatá Ikonologie, která obrací tradiční chápání vizuálního a verbálního: obraz je ke čtení, literární text zase evokuje určitou perspektivu smyslu, jejíž klíčovou figurou je metafora.Poslední změna: 10. březen 2023 16:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program EKS

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář 2.19


doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

garant studijního programu


tajemnice


Stránka EKS na Facebooku


Jak k nám