• Uchazeč/ka

Uchazeč/ka

Chcete u nás studovat?

V čem jsou nová média skutečně nová, jakým způsobem reprezentují a zakrývají svět na pomezí reality a virtuality? Jakým způsobem je současná elektronická kultura kulturou mytickou a jaké mýty v ní žijí a přežívají? S důrazem na sémiotickou reflexi komunikačních procesů, vycházející ze současných filosofických inspirací, se zaměřujeme na svébytný průsečík současné vizuality, nových médií, umění, literatury, ale i architektury coby obrazu veřejného prostoru. Studium u nás se tak vyznačuje skutečnou mezioborovostí, neboť fenomény současného světa a související procesy semiózy, reprezentace a interpretace nahlížíme v pravém slova smyslu komplexně a z mnohdy netradičních úhlů pohledu.


Jedinečným způsobem – tím se zároveň lišíme od podobných magisterských programů – pak klademe důraz na nezbytnou míru klasického vzdělání, které bývá v analýze nových médií většinou opomíjeno. Proto jsou do programu – kromě očekávaných kurzů z vizuální rétoriky, sociologie či sémiotiky nových médií a reklamy – zahrnuty také přednášky věnované klasické rétorice, dějinám umění, ikonologii, kulturní paměti, filozofii, naratologii či otázkám spojeným s literárním kánonem. V neposlední řadě pak věnujeme speciální pozornost vzájemné provázanosti slova a obrazu; tak, abychom dokázali nejen nahlédnout, ale i prohlédnout mediální, vizuální, literární či umělecké strategie tam, kde se zastřené významy a motivace skrývají v záhybech mezi žánry.


Absolvent/ka našeho studia tak získá odborné kompetence, které mu/jí umožní netriviálně interpretovat aktuální mediální fenomény a suverénně se pohybovat napříč jednotlivými reprezentačními dimenzemi současného světa. Studium však napomáhá kultivovat dnes aktuální „mediální gramotnost“ ještě jiným způsobem: umožňuje kriticky nahlédnout samotnou teoretickou reflexi z klasických rétorických, filosofických, uměnovědných či literárních pozic. S takto získanou kulturní kompetencí pak mohou absolventi a absolventky účinně a efektivně projasňovat otázky a problémy, které na poli úzce vymezeného žánru či teorie nelze účinně zodpovědět.


Více informací o náplni studia naleznete v sekci Osy studia.


Můžete se také podívat, jak vypadá doporučený studijní plán a rozvh.


Informace k aktuálně probíhajícímu přijímacímu řízení
Poslední změna: 4. srpen 2023 19:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program EKS

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář 2.19


doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

garant studijního programu


tajemnice


Stránka EKS na Facebooku


Jak k nám