Disertační zkouška

Studium SFK se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Státní doktorská zkouška ověřuje rozsah zejména teoretických znalostí získaných v průběhu studia, předložení a obhajoba disertační práce doloží schopnosti studenta vědecky pracovat.


Charakteristika státní doktorské zkoušky

Zkouška má podobu ústní rozpravy nad otázkami položenými členy komise z předem schválených tematických okruhů předložených studentem.


Charakteristika obhajoby disertační práce

Při obhajobě disertační práce student prokazuje průkaznost a závažnost původních vlastních zjištění, které disertace obsahuje. Student seznámí komisi s tématem a cílem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení, získanými výsledky a doporučeními. Slovním projevem doplněným vizuální prezentaci prokáže schopnost jasně, věcně a stručně formulovat obsah a výsledky své práce, schopnost kritické analýzy, vyhodnocení a syntézy nových a komplexních myšlenek. V rozpravě se členy zkušební komise hájí zvolené postupy, teoretický rámec i závěry disertační prácePoslední změna: 10. duben 2017 13:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra elektronické kultury a sémiotiky

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


tel.č. 220 172 427

(tajemník katedry)


Jak k nám