Témata k SZZ Sémiotika médií a vizuální studia (pro imatrikulaci od roku 2019)

Studující si ke zkoušce (nejlépe po konzultaci s vedoucí/m diplomové práce a s vyučujícími daných klíčových předmětů) zvolí dvě témata z prvního a dvě témata z druhého okruhu a jedno téma z oblasti mytopoetiky (celkem tedy odevzdá pět témat).

Ve spolupráci s vyučujícími zpracuje konkrétní téma tak, že zformuluje problém, o nějž mu jde, zdůvodní jeho význam a zaujme k němu vlastní stanovisko, které podpoří relevantními argumenty.


Požadovaný rozsah textů k prvním dvěma okruhům (Sémiotika a rétorika a Sémiotika médií) je 2-3 normostrany, u teze z okruhu Mytopoetika 4-8 normostran. Teze musí vždy obsahovat název, anotaci a seznam primární a sekundární literatury.


Cílem je zformulovat stručné a jasné teze, které se mohou stát východiskem diskuse, nikoli předložit pouze obecný či referující výklad.


Písemně zpracované teze je třeba zaslat tajemníkovi/tajemnici studijního programu 14 dnů před konáním státní závěrečné zkoušky.


Velmi doporučujeme s dostatečným předstihem před odevzdáním využít možnosti konzultovat výslednou podobu tezí s vyučujícími.


Průběh zkoušky:

Komise u státní zkoušky vybírá dvě až čtyři teze z odevzdaných podkladů.

Studující nejprve prezentuje své teze, poté následuje diskuse, v níž reaguje na otázky členů komise. V diskusi má studující prokázat jednak dostatečnou orientaci ve zvoleném tématu a detailní znalost příslušné literatury, jednak schopnost promýšlet související otázky a reagovat na jiné přístupy.


Tematické okruhy:

Sémiotika a rétorika (2 teze)

1. Problematika klasifikace a povahy znaku mezi sémiologií a sémiotikou (F. de Saussure; L. Hjelmslev; Ch. S. Peirce; C. W. Morris; L. Hjelmslev; J. A. Greimas; R. Barthes; U. Eco; J. Deely).

2. Peircova a post-peircovská sémiotika: východiska, problémy, přesahy.

3. Strukturalismus a sémiologie: východiska, problémy, přesahy.

4. Sémiotické teorie kódu, jazyka a diskursu (R. Jakobson, U. Eco, N. Fairclough)

5. Problematika klasifikace a teoretického uchopení rétorické figury mezi tradiční a moderní rétorikou (Platón; Aristotelés; F. Nietzsche; Ch. S. Peirce; R. Barthes; Ch. Perelman; J. F. Lyotard; G. Genette).

6. Sémiotika, rétorika a problematika argumentace. Teorie pojmu, soudu a úsudku. Toulminův model argumentu. Problematika fallacií. Problém výroku a výpovědi. Deduktivní, induktivní a abduktivní usuzování.

7. Tradiční a moderní pojetí metafory. Vztah metafory k povaze řeči. Sémiotické teorie metafory. Kognitivistické a srovnávací teorie metafory. Metafora z hlediska teorie řečových aktů. (Aristotelés; F. Nietzsche; U. Eco; J. R. Searle; P. Ricouer; U. Eco)


Sémiotika médií (2 teze)

1. Médium v rámci znakových a komunikačních modelů: komparace vybraných přístupů

2. Médium a technologie (H. Innis, M. McLuhan, N. Postman)

3. Analogová a digitální média, nová média (L. Manovich, F. Kittler, J. Parikka)

4. Jazyk – možnosti a meze reprezentace: vztah psaného a mluveného, gramotnost a racionalita (W. Ong, R. Harris)

5. Mluvní akty: základní definice, přístupy, klasifikace a jejich principy (J. L. Austin, J. Searle, H. P. Grice)

6. Znak a kontext: reference, neúplnost, nedoslovnost (F. Recanati, D. Sperber)

7. Problémy urbánní sémiologie: východiska pro analýzu komunikace v městském prostoru, komparace vybraných přístupů.

8. Problémy sociální a aplikované sémiotiky médií: sémiotika fotografie, otázky filmové narace, problémy intermediality.


Mytopoetika (1 teze)

Kontextuální analýza vybraného současného vizuálního motivu. Vypracujte tezi v rozsahu nejméně 4 až maximálně 8 NS, v rámci níž demonstrujete na vybraném motivu schopnost prakticky uplatnit vybranou literaturu a zároveň exponovat daný fenomén v širším kulturním a myšlenkovém kontextu. Zároveň vyberte takový fenomén, který se v průběhu dějin měnil: tak, abyste prokázali schopnost porozumět danému fenoménu ve spektru tradice a jeho mutace do současné podoby. K analýze využijte coby stěžejní titul Estetickou teorii Theodora Adorna: daný fenomén vybírejte tak, aby Vám zároveň posloužil jako vhodný příklad ke kritické aplikaci Adornova uvažování. Tento text doplňte literaturou dle vlastního výběru (budete potřebovat sekundární literaturu týkající se Vámi vybraného fenoménu), na teoretické rovině můžete využít kupříkladu textů Rolanda Barthese (z hlediska mytologičnosti současnosti) či Georgese Didi-Hubermana (z hlediska metodického uchopování současných fenoménů ve světle tradice).

Příklady možných témat: Kritická analýza […] na případě vybraného současného fenoménu

1. symbolické roviny motivu krásy

2. symbolické roviny motivu vznešenosti

3. zneužití klasického/tradičního motivu v rámci (ideologické) propagandy

4. symbolické roviny lidské postavy

5. symbolické roviny reprezentace jídlaPoslední změna: 7. prosinec 2022 16:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program EKS

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář 2.19


doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

garant studijního programu


tajemnice


Stránka EKS na Facebooku


Jak k nám