Témata k SZZ Média, komunikace a filozofie (pro imatrikulaci do roku 2016)

Tato část závěrečné zkoušky vychází z předmětů Barthes a filosofie, Komunikace a moc, Komunikace a městský prostor, Média a filosofie postmoderny I a II, Sociální komunikace I a II, Systémy a média a Sociální komunikace a teorie systémů.


Média a filosofie postmoderny I. a II.

Zkoušející Mgr. Michaela Fišerová, PhD.

1. Jean-François Lyotard. Pojem postmoderna. Konsenzus jako stav diskuse.

2. Jean-François Lyotard. Pojem rozepře. Kritika Habermase.

3. Jean-François Lyotard. Nereprezentovatelné a avantgarda. Kritika Kanta.

4. Michel Foucault. Pojem épistémé. Člověk jako dílo humanitních věd.

5. Michel Foucault. Archeologie a genealogie.

6. Michel Foucault. Pojmy výpověď, diskurs, archiv.

7. Umberto Eco. Otevřené dílo, intertextualita, role čtenáře.

8. Umberto Eco. Meze interpretace. Nadinterpretace.

9. Umberto Eco. Smluvní realismus a problém rozpoznání.

10. Jacques Derrida. Dekonstrukce. Pojmy text, stopa, suplement.

11. Jacques Derrida. Kritika strukturalismu. Pojem différance.

12. Jacques Derrida. Gramatologie. Vztah písma a hlasu.

13. Gilles Deleuze. Pojmy obraz-pohyb, obraz-čas.

14. Gilles Deleuze. Vztah filosofie a filmu. Nové čtení Bergsona a Peirce.

15. Gilles Deleuze. Stávání a imanence. Pojem rizom.


Literatura

Lyotard, J.-F.: O postmodernismu. Filosofický ústav AV ČR, Praha, 1993

Lyotard, J.-F.: Rozepře. Filosofia, Praha, 1998

Lyotard, J.-F.: Návrat a jiné eseje. Herrmann a synové, Praha, 2002

Eco, U.: Lector in Fabula. Academia, Praha 2010.

Eco, U.: Interpretácia a nadinterpretácia. Archa, Bratislava 1995.

Eco, U.: Kant a ptakopysk. Argo, Praha 2011.

Derrida, J., Texty k dekonstrukci. Archa, Bratislava, 1993

Derrida, J., Gramatológia. Archa, Bratislava, 1999

Derrida, J., Násilí a metafyzika, Filosofia, Praha, 2002

Foucault, M.: Archeologie vědení. Herrmann a synové, Praha, 2002

Foucault, M.: Rád diskurzu. Agora, Bratislava, 2006

Foucault, M.: Slová a veci. Kalligram, Bratislava, 2000

Deleuze, G., Obraz-pohyb. Film I. Národní filmový archiv, Praha, 2000

Deleuze, G., Obraz-čas. Film II. Národní filmový archiv, Praha, 2006

Deleuze, G., Kapitalismus a Schizofrenie 2. Tisíc plošin, Hermann a synové, Praha, 2010


Barthes a filosofie, Komunikace a moc, Komunikace a městský prostor

Zkoušející prof. Marcelli


1. semiológia a jej základné pojmy

Saussurovo a Barthesovo chápanie semiológie. Jazyk, reč, prehovor (mluva); jazyk ako systém; pojem štruktúry


2. znak a jeho komponenty

definícia znaku v semiotike; sémantický trojuholník; bilaterálna koncepcia znaku: znak ako spojenie označujúceho a označovaného; problém referencie; arbitrárnosť znaku; hodnota znaku


3. syntagma a paradigma

vzťahy medzi termínmi, binárne protiklady; dve základné osi vzťahov: syntagmatická a paradigmatická; využitie tohto protikladu pri skúmaní umenia a kultúry


4. denotácia a konotácia

plán denotácie a jeho nadstavby: metajazyk a konotácia; objektový jazyk a metajazyk; konotačná semiotika a jej aplikácie pri skúmaní spoločenských fenoménov


5. text, autor, intertextualita

prechod od statických systémov k textu; charakteristiky textu: otvorenosť, decentrácia, pluralita; spochybnenie inštancie autora; pojem intertextuality a jeho aplikácie


6.diskurz

vymedzenie pojmu diskurzu; vzťah pojmu diskurzu k niektorým semiotickým a lingvistickým pojmom (jazyk, reč); pojem výpovede; performatívne aspekty výpovede; vymedzenie diskurznej formácie a diskurzných praktík; rétorické a komunikačné aspekty diskurzu.


7. moc a jej vzťah k diskurzu a vedeniu

vymedzenie pojmu moci; moc, represia, násilie; charakter mocenských vzťahov; represívna koncepcia moci, jej uplatnenie a kritika jej východísk; produktívne efekty mocenského pôsobenia; moc a diskurz


8. panoptické usporiadanie a jeho funkcie

charakteristika panoptika; panoptická moc a jej prejavy v spoločnosti; účinky panoptického usporiadania na formovanie indivíduí; pojem elektronického panoptika


9. sieť, rizom a deteritorializácia

základné štruktúry dialogických médií: kruh a sieť; charakteristiky sieťových usporiadaní, zmiznutie protikladu centrum- periféria; model rizomu a jeho aplikácie; nové chápanie vzťahu k miestu a teritóriu; deteritorializácia v komunikačných sieťach, teleprítomnosť


10. digitálna telekomunikácia a mestský priestor

prejavy telekomunikačných procesov v usporiadaní mestského priestoru; prenikanie kyberpriestoru a architektúry; virtuálny priestor ako doplnok fyzického priestoru; vízie novej spoločnosti, e-topia; pojem kolektívnej inteligencieSociální komunikace a teorie systémů

Základní literatura:

Niklas Luhmann: Sociální systémy (dále např. Mucha: Simulace, systémy a kontingence)


Tematické okruhy:

1. Kontingence (nahodilost) a diferenciace

2. Autopoiesis, nové paradigma systémové teorie

3. Sociální systémy, historie, funkční systémy (vyjmenovat)

4. Selekce a evoluce

5. Systém a prostředí (okolí)

6. Luhmannovo pojetí komunikace v systémové teorii + komunikace a jednání

7. Komplexita a redukce komplexityPoslední změna: 11. duben 2022 16:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program EKS

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář 2.19


doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

garant studijního programu


tajemnice


Stránka EKS na Facebooku


Jak k nám