• Aktuality

Aktuality


20. listopadu 2018

Od roku 2019 bude na oboru Elektronická kultura a sémiotika v platnosti nová verze akreditace. Připravil ji pro vás garant oboru doc. Jakub Češka, Ph. D.


Nová akreditace vychází z literární teorie, z vizuálních studií, ze sémiotiky médií, z filosofických předpokladů mediality (v rétorice, poetice a v teorii žánrů), ze studií paměti a ze sociologie nových médií. Minulý studijní program rozvíjí více literárněvědným směrem (důrazem na opomíjenou naratologickou analýzu mediálních sdělení), je důsledněji zakotvena v získávání interpretačních dovedností. Další rozvoj lze vidět v sémioticko-rétorickém soustředění na interpretaci unikátních historických a současných společenských fenoménů (na jejich symbolickou dimenzi a ikonografičnost).


Naše komplexní studium reaguje na stále se zvětšující poptávku po mediální gramotnosti. Absolvent bude schopen fundovaně vstupovat do debaty, ať již se bude týkat fake news, mediálních kauz nebo předvolebních kampaní. Své důsledné porozumění medialitě bude absolvent moci uplatnit jako mediální analytik, jako tvůrce (či analytik) reklamních kampaní, nebo jako učitel mediální gramotnosti (o začlenění tohoto předmětu do výuky na základních školách se stále častěji uvažuje, nebo již probíhá). Program nabízí také dílčí přesah k profesní orientaci (tvorba reklamy, problematika strategií dohledu, digitální umění). Akademické zaměření programu ústí k teoretikům mediální komunikace, kteří budou mít své poznatky a interpretační schopnosti vybudovány nejenom v kontextu aktuálních mediálních a sémiotických teorií, nýbrž budou také pevně zakotveni v tradičních přístupech k teorii komunikace.


Přihlášky k přijímacímu řízení lze podávat do konce března! Informace k přijímacímu řízení a podmínky pro přijetí naleznete na stránkách fakulty.


Text nové akreditace pro rok nástupu 2019

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra elektronické kultury a sémiotiky

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


tel.č. 220 172 427

(tajemník katedry)


Jak k nám