Digitální média

Mapování neustále se měnícího mediálního prostředí a v něm probíhajících komunikačních procesů je nedílnou součástí studia EKS. Jako humanitní obor se přitom zaměřujeme zejména na sociální a kulturní implikace používání digitálních médií. V době, kdy se mediální technologie stále více začleňují prakticky do všech sfér kulturního, sociálního i osobního života je porozumění principům jejich působení nezbytnou podmínkou pro porozumění změnám, k nimž v těchto oblastech dochází v posledních desetiletích. Specifikem EKS je jednak uplatnění sémiotické optiky při studiu digitální kultury, jednak zkoumání tzv. „nových médií“ - internetu, digitální fotografie, filmu a televize – s ohledem na kontext historické kontinuity vývoje médií. V této perspektivě nahlížíme i koncepty jako konvergence, participace, intertextualita, hypertextualita, transmedialita, kód či virtualita, jež jsou s dnešními médii nejčastěji spojovány. Stranou zájmu však nezůstávají ani zcela nové fenomény, které se objevují v souvislosti s digitalizací a vyžadují revizi dosavadních přístupů ke studiu médií.


Společenské dopady používání digitálních médií jsou detailně probírány v rámci kurzu Digitální média a společnost. Změny probíhající v rovině diskursu i rozsah transformace moci související s digitalizací komunikačních procesů tematizuje kurz Komunikace a moc. Otázky spojené převážně s verbální komunikací, konkrétně problematiku persvazivních strategií přibližují předměty Nová rétorika: média, ideologie a argumentace a Média jako nástroj manipulace. Další skupina předmětů naopak nahlíží digitální média ve vztahu k vizuální kultuře: Digtální umění a nová média, Programovaný obraz, Mytopoiesis digitálního věku: rétoriky obrazů a ikonologická analýza aktuálních mediálních fenoménů či seminář Současná vizuální kultura.


Poslední změna: 18. prosinec 2019 18:53 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Mgr. Jakub Kapičiak

tajemník katedry

Úřední hodiny


Stránka na Facebooku


Jak k nám