O programu

Text akreditace

Studijní plán


Studium v programu Elektronická kultura a sémiotika vychází z koncepce rovnocennosti významu zdroje a příjemce sdělení a současně klade důraz na multiplikující efekty komunikačních kanálů – média, digitalizace, virtuální realita. Znalosti umožňují absolventům uplatnění především v oblasti managementu kulturní a sociální sféry, v oblasti médií a kulturní správy, v činnosti pedagogické a dále všude tam, kde je kladen důraz na komunikativní kompetenci, zejména prostřednictvím interaktivních médií. 


Program je složen z několika oblastí: sémiotika, filosofie médií a komunikace, společnost a kultura, interaktivita. Jedná se o kombinaci základní povinné části společné pro všechny studenty a povinně volitelných a výběrových přednášek


Magisterské studium na Katedře elektronické kultury a sémiotiky na FHS UK je určené pro ty bakaláře sociálních a humanitních odborů, kteří chtějí získat teoretické a metodologické znalosti potřebné pro porozumění komunikačním procesům odehrávajícím se v současné společnosti. Jde o procesy, v kterých se moderní technologie digitálních telekomunikací propojují s kulturními, mediálními a sociálními faktory, aby ve svém celku vytvářely novou podobu života společnosti i jedinců. Pro pochopení komplexního charakteru těchto procesů nabízí katedra kurzy které jsou zaměřeny na sémiotické, filosofické, antropologické a sociálně-kulturní aspekty komunikace.


Pomocí sémiotických teoretických nástrojů se svět komunikace posluchačům představí v podobě znaků a znakových soustav, které umožňují výměny informací. Filozofická, antropologická a sociálně-kulturní reflexe jim ukáže proměny, jakými tu prochází člověk a společnost. Tato pojmová a metodologická výbava otevře studentům přístup k pochopení specifického charakteru nových médií, proměn urbánního prostoru, úloze vizuality, projevům kreativity a transformacím individuálního i kolektivního vědomí pod vlivem komunikace na sociálních sítích.     


Pro úspěšné absolventy se nabízí možnost pokračovat v studiu na doktorském studiu v oboru Sémiotika a filozofie komunikace.


Informace o uplatnění absolventů

Absolvent je vzdělaný, jazykově vybavený odborník, s širokými teoretickými znalostmi z oblasti teorie sémiotiky, komunikace, médií a interaktivity, s dostatečným analytickým zázemím a schopností pojmenovávat a definovat i jemné vazby a souvislosti mezi transportem a translací jednotlivých forem a způsobů sdělení. Absolvent dovede analyzovat různé sociální a symbolické systémy, procesy a vztahy, popisovat jejich zdroje a kontexty, jakož i hledat oblasti možných informačních deficitů a kolizí, včetně možnosti navrhnout adekvátní řešení. 


Absolventi programu jsou oborově vzdělaní odborníci s širokým rozsahem znalostí z oblastí soudobých filosofických a sociálních aspektů komunikace, sociologie kultury, sémiotiky, antropologie reklamy a elektronických médií s ohledem na funkci a vliv tele-technologií, hyperreality a digitalizace komunikačních prostředků a prostředí. Absolventi programu ovládají základní techniky a dovednosti z oblasti interaktivních médií, technologie interaktivity a tvorby mediálních programů.Poslední změna: 7. listopad 2017 14:44 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra elektronické kultury a sémiotiky

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


tel.č. 220 172 427


Jak k nám